Vår verksamhet

Föräldrakooperativet Solkatten består av ca. 25 st barn med tillhörande familjer.
Barnen är jämnt fördelat på våra 5 st dagbarnvårdare.

Den ekonomiska föreningen, i dagligt tal kallad Solkatten, bildades 1999 i syfte att bedriva barnomsorgsverksamhet i familjedaghem samt i övrigt uppfylla de krav som skolverket, länsstyrelse och kommunala organ ställer på verksamheten, pedagogisk omsorg. Verksamheten leds av styrelsen och utförs av anställd personal som ansvarar för den pedagogiska ledningen.

Solkatten är medlemmar i Friluftsfrämjandet och vår målsättning är att vistas mycket utomhus där vi upplever, upptäcker och lär oss mer om naturen tillsammans.

Stor vikt läggs också på att barnen får vistas i en liten barngrupp i hemmamiljö. Målet är att barnen får vistas i en stimulerande miljö som får dem att utvecklas, känna glädje, lära sig att respektera sig själv och andra, få en stark självkänsla och bli självständiga individer, utveckla sin nyfikenhet, sin lust att leka och lära samt att de känner sig trygga.