Avgifter

Hur mycket du betalar för barnomsorg beror på hur stora inkomster hushållet har per år.
Det beror också på hur många barn ni har.

Solkatten har maxtaxa. Detta innebär att man betalar avgift i förhållande till hushållets gemensamma inkomst före skatt, men det finns en gräns för högsta avgift.

Avgiften är en fast månadsavgift som bestäms utifrån inkomst och som betalas 12 månader per år och betalas från och med placeringsdatum. Avgiften indexregleras i januari varje år. Högsta avgift betalas om den gemensamma inkomsten överstiger 49 280 kronor per månad. Är inkomsten lägre blir avgiften lägre. Den avgiftsgrundande inkomsten är bruttoinkomst samt beskattningsbara ersättningar och bidrag.

För varje placerat barn finns det maxbelopp. Om flera barn är placerade i barnomsorgen räknas det yngsta barnet som nummer ett när avgift ska beräknas.
Från och med det fjärde barnet tas ingen avgift ut.

Barn i barnomsorgHögsta avgift (vid maxtaxa)Andel av bruttoinkomst
Barn 1 (det yngsta)1478 kr3 %
Barn 2986 kr2 %
Barn 3493 kr1 %
Barn 4Ingen avgiftIngen avgift

Särskilda regler för barn 3-5 år

Reducerad avgift
Från höstterminen det år barnet fyller tre år har det rätt till reducerad eller avgiftsfri placering.

För barn 3-5 år som har barnomsorg mer än 15 timmar/vecka reduceras avgiften med 25 %.

För barn 3-5 år till och med 15 timmar/vecka med behov av plats på lov utgår avgift med 0,75% av hushållets totala bruttoinkomst/mån.
För barn 2 (3-5 år) utgår en avgift på 0,50% av hushållets totala bruttoinkomst/mån. Gäller från september det året barnet fyller 3 år.

Avgiftsfri placering 15 timmar/vecka
Från september det året barnet fyller 3 år kan barnet få avgiftsfri barnomsorg max 15 timmar/vecka, men ingen barnomsorg under lov.
Verksamheten bestämmer barnets tider. Avgiftsfri placering måste vårdnadshavaren ansöka om.