Klagomål

Enligt skollagen 25 kap. 8§ ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att kunna ta emot och utreda klagomål inom barnomsorgen.

Vad är ett klagomål?

Ett klagomål är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med gällande ditt barns vistelse i Solkatten.

Rutin för hantering av klagomål

Inom Solkatten är medlemmarnas synpunkter en tillgång för att kunna säkra en bra kvalitet på vår verksamhet. Solkatten hanterar klagomål enligt följande gång:

  1. Medlem uppmanas i första hand dela sin synpunkt med den det berör.
  2. Om medlem efter den första kontakten fortfarande har klagomål eller synpunkter ska Solkattens styrelse kontaktas skriftligen via kontaktformuläret på Solkattens hemsida.

Inom 10 arbetsdagar från att klagomålet insänts ska representant från styrelsen besvara klagomålet. I det fall då ett klagomål tar längre tid att utreda och besvara ska den klagande meddelas detta.

Alla inkomna klagomål skall utredas, följas upp och dokumenteras.