Lördag, 16e Februari 2019

Logga in

Stadgar

Här nedan följer solkattens Stadgar


§ 1
Föreningens namn är Föräldrakooperativet i Tierps Köping, ekonomisk förening.


§ 2
Styrelsen har sitt säte i Tierps kommun.


§ 3
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att bedriva barnomsorgsverksamhet med dagbarnvårdare, i syfte att tillgodose medlemmarnas behov av barnomsorg. Verksamheten skall vara "I ur och skur" inriktad, samt i övrigt uppfylla de krav som skolverket, länsstyrelse och kommunala organ kan komma att ställa på verksamheten.
Verksamheten skall bedrivas av personal och föräldrar tillsammans, dock ansvarar personalen för den pedagogiska ledningen.

§ 4
Medlem har den rätt att bli vars barn tilldelas plats vid föräldrakooperativet genom beslut av styrelsen. Anställd har rätt att vara medlem i föreningen, inga krav ställs dock på medlemskap för att anställas. Anställda ska dock sympatisera med föreningens ändamål.
Anställd kan ej ingå i styrelsen. Nya medlemmar skall antas enligt av styrelsen upprättad kölista med anmälningsdatum. Hänsyn skall dock tas till barngruppens sammansättning. Syskon till barn i kooperativet skall ha förtur till vakanta platser. Barn får ha plats kvar vid syskons födelse under föräldrars barnledighet. Medlemskap beviljas av styrelsen efter skriftlig ansökan.

§ 5
Som medlem åligger att aktivt delta i kooperativet genom föräldramedverkan. Föräldramedverkan regleras genom avtal mellan förälder och kooperativet.


§ 6
Medlem ska betala 200 kronor som insats. Denna insats skall betalas kontant vid medlemskapets erhållande. Insatsen och eventuell insatsemission återbetalas vid utträdet.


§ 7
Årsstämman fastställer årsavgiften till mellan 10 och 200 kronor. Avgiften skall betalas på det sätt som beslutas av årsstämman.


§ 8
Uppsägning till utträde samt uppsägning av barnomsorgsplats, skall vara skriftlig och vara styrelsen tillhanda senast två månader i förväg. Medlem har rätt att återfå insatsen, samt genom insatsemission tillgodoförda insats vid utträde. Medlemskapet upphör vid bokslutets utgång.


§ 9
Medlem som uppenbarligen bryter mot stadgarna, motarbetar föreningens ändamål eller på annat sätt skadar föreningens intressen kan uteslutas av styrelsen med omedelbar verkan. Utesluten medlem förlorar omedelbart rätten att delta i överläggningar och beslut som rör föreningen. Styrelsen konfirmerar vid årsstämman. Medlem har rätt att återfå endast kontantinsatsen, och vid uteslutning, men ej genom insatsemissionen, tillgodoförda insatser och beslutad vinstutdelning. Insatsen återbetalas efter årsstämman.


§ 10
Utom i de fall lagen om ekonomiska föreningar särskilt stadgar, äger avgång ur föreningen rum vid utgången av räkenskapsår, vilket infaller näst efter en månad efter det att medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits eller annan omständighet som föranlett avgången inträffat.


§ 11
Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 7 ledamöter. Styrelsen väljs ur olika familjer vid den ordinarie årsstämman. Mandattiden för ledamot är ett eller två år. Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen ansvarar för att personal och anställningsfrågor handläggs enligt gällande lagar och avtal.


§ 12
Årsstämman utser en ordinarie revisor på 1 år.


§ 13
Styrelsen tecknar i sin helhet firman, eller den eller dem som styrelsen utser. Styrelsen utser firmatecknare.


§ 14
Kallelse till årsstämma skall vara medlemmarna tillhanda tidigast fyra veckor och senast tre veckor före stämman, och senast två veckor före extra årsstämma. Kallelse skall ske skriftligt. Andra meddelanden skall komma till medlemmarnas kännedom genom anslag få föreningens anslagstavlor.


§ 15
Årsstämma skall hållas varje år mellan januari och april månad. Styrelsen skall senast en månad före ordinarie årsstämma till revisorerna lämna årsredovisningshandlingar. Röstning avgörs med enkel majoritet. Röstning med fullmakt är tillåten endast för make/maka/sambo eller mor- farförälder, ingen får som ombud företräda mer än en person. Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsstämman.
Följande ärenden skall tas upp på stämman:

1. Val av ordförande, sekreterare

2. Justering av röstlängd

3. Val av justerare

4. Frågan om årsstämman blivit stadgeenligt utlyst

5. Styrelsens årsredovisningshandlingar samt revisorsberättelse

6. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut med anledning av årets vinst eller förlust

7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Fastställande av ev. arvoden för styrelsen

9. Fastställande av ev. årsavgift

10. Val av styrelse

11. Val av revisor

12. Antagande av budget och verksamhetsplan för det kommande året

13. Val av valberedning

14. Övriga frågor

15. Stämmans avlutande

§ 16
Föreningens räkenskapsår är 1 januari - 31 december.


§ 17
Ändring av stadgarna avgörs med två tredjedels majoritet av två på varandra följande stämmor, varav den första skall vara ordinarie årsstämma. Minst en månad skall förflyta mellan dessa två stämmor. Förslag till stadgeändring skall medfölja kallelsen. I övrigt skall lagen om ekonomiska föreningar gälla vid stadgeändring.


§ 18
Medlemsmöte bör hållas minst två gånger per år. Styrelsen ansvarar för att skriftlig kallelse och dagordning är medlemmarna tillhanda senast en vecka före mötet. Föräldrakooperativets personal har rätt att delta vid medlemsmötena, dock ej med rösträtt. Meddelande och information till medlemmar kommer att sättas upp på föreningens anslagstavlor.


§ 19
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning kan, sedan avsättning till reservfond skett fördelas på olika sätt.


A. Föras i ny räkning

B. Utbetalas till medlemmarna

C. Föras till insatsen genom insatsemission

Fördelning mellan medlemmar i B och C skall ska med hänsyn till inbetald insats eller utförda tjänster. Beslut om fördelningen fattas av styrelsen på årsstämman.


§ 20
Vid föreningens upplösning skall föreningens tillgångar fördelas i förhållande till inbetalda insatser samt genom insatsemission tillgodoförda insatser, alt lämnas till välgörande ändamål.