Lördag, 16e Februari 2019

Logga in

Avtal

Detta avtal innehåller regler och förhållningssätt för placerade barn inom barnomsorgen vid Föräldrakooperativet Solkatten Ekonomiska Förening i Tierps Köping.
§ 1 Målgrupp
Verksamheten riktar sig i första hand till barn från 1 års ålder tills dess att de börjar i 6-årsverksamhet.
Beslut om att beviljas placering inom barnomsorgen till det år som barnet börjar i grundskolan fattas av Tierps kommun..
§ 2 Omsorgstider
Verksamheten har normalt öppet helgfria måndagar-fredagar 06.00-18.00. Tiderna enligt överenskommet schema inklusive hämtnings- och lämningstid skall följas.
All schemaförändring skall ske i samråd med respektive dagbarnvårdare.
Vid enstaka och mindre förändring av schema skall förälder anmäla ändring senast kvällen innan ändringen gäller.
Bestående och omfattande ändring som innebär ökning eller minskning av tid beviljas av barnplaceringsansvarig i samråd med berörd dagbarnvårdare. Ansökan skall vara barnpla-ceringsansvarig tillhanda 2 månader innan ändringen börjar gälla. Akuta förändringar av schemat kan beviljas snabbare.
Vid sjukskriven förälder har familjen rätt till samma barnomsorg som innan sjukskrivningen träder i kraft. Tiderna kan ändras i samråd med dagbarnvårdare för att bättre passa barngruppen och familjen. I det fall mer omsorgstid behövs under förälderns sjukskrivning beviljas detta av styrelsen.
I september skall samtliga schemauppgifter uppdateras.

§ 3 Försäkring
Samtliga barn inskrivna i kooperativet omfattas dygnet runt av Folksams olycks-fallsförsäkring.
§ 4 Vikariesystem
Dagbarnvårdarna vikarierar för varandra. Detta innebär att barnet erbjuds plats hos sin extra dagbarnvårdare vid sjukdom, vård av barn, semester eller annan ledighet hos ordinarie dagbarnvårdare. Dagbarnvårdaren meddelar berörda föräldrar vart barnet/barnen skall vara istället.
§ 5 Medlemsinsats
Förutom barnomsorgsavgiften skall en årsavgift samt en medlemsinsats erläggas. Medlemsinsatsen återbetalas vid utträde i kooperativet.
Avgifterna regleras på årsmötet.
§ 6 Friluftsfrämjandet
Alla inskrivna barn samt personal i kooperativet är medlemmar i Frilufts-främjandet. Kooperativet barnets medlemskap. Medlemskapet är till för att stärka en ideell organisation. Det är genom Friluftsfrämjandet vi utvecklar vår verksamhet och därigenom erbjuds personalen fortbildning.
§ 7 Tystnadsplikt
Samtliga medlemmar och anställda inom kooperativet är bundna av tystnadsplikt. Tystnadsplikten regleras av skollagen samt avtal mellan KFO-Lärarförbundet/ Svenska Kommunalarbetareförbundet. Tystnadsplikten gäller information om såväl anställda, medlemmar och kooperativets verksamhet.
§ 8 Semesterledighet

Föräldrar skall lämna in underlag för behov av barnomsorg under sommaren senast 15 april. Inför julledighet lämnas underlag för behov av barnomsorg senast första arbetsveckan i december. Om behovet av barnomsorg ändras efter dessa datum kontaktas personalansvarig.
§ 9 Aktiv föräldramedverkan
Föräldrar till inskrivna barn skall närvara vid föräldramöten 1-2 gånger per år. Del-tagande vid årsmöte och medlemsmöten är obligatoriskt.
Minst en förälder skall vara delaktig i någon av Solkattens förtroendeuppdrag, d.v.s. ingå i styrelsen eller arbetsgrupper under minst ett verksamhetsår. Kommer medlem inte med eget önskemål, så tilldelar styrelsen förtroendeuppdrag år denne. Medlemmar skall i bästa möjliga mån också närvara vid familjeaktiviteter ordnade av dagbarnvårdarna samt andra sammankomster som föreningen ordnar. Vid planeringsdagar och utbildningsdagar för personalen ordnas barnomsorgen av föräldrarna.
§ 10 Betalning och inkomstuppgift
Betalning av barnomsorgsavgiften görs, månatligen, till Föräldrakooperativet Solkatten mot faktura. Betalningsvillkor 10 dagar netto.
I september skall samtliga inkomstuppgifter uppdateras.
Kooperativet tillämpar maxtaxa.
§ 11 Uppsägningstid
Uppsägning av barnomsorgen skall göras skriftligt senast 2 månader innan barnet avser sluta vid kooperativet. Barnet är inskrivet i verksamheten och barnomsorgsavgift debiteras under hela uppsägningstiden.
§ 12 Uteslutning
Medlem som uppenbarligen bryter mot föreningens stadgar, detta avtal motarbetar föreningens ändamål, eller på annat sätt skadar föreningens intressen kan uteslutas av styrelsen efter tre (3) varningar. Varje varning beslutas av styrelsen och skall föregås av samtal mellan medlem och styrelse. Vid grövre förseelser kan uteslutning ske med omedelbar verkan.